Fundusze Unijne

i Zamówienia Publiczne

Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci są zainteresowani nie tylko produktami oferowanymi przez nas, ale też innymi, na które potrzebne są środki finansowe. W ramach współpracy z naszą firmą oferujemy Państwu szeroko pojętą pomoc przy pozyskiwaniu funduszy, realizacji i rozliczaniu projektów unijnych oraz konsultacjach w ramach Prawa zamówieniach publicznych.

Posiadamy bazę niezależnych konsultantów, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu przeprowadzą Państwa krok po kroku przez proces realizacji projektów. W ostatnich 10 latach nasi konsultanci pozyskali dla uczelni fundusze o wartości ponad 300 mln zł w centralnych oraz regionalnych programach operacyjnych. Konsultanci są oczywiście podmiotami zewnętrznymi, jednak ich profesjonalizm i doświadczenia z wieloma uczelniami pozwalają nam wierzyć, że kontakt z nimi będzie dla Państwa realnym wsparciem.

W nowej perspektywie unijnej 2021-2027 szacuje się, że w ramach polityki spójności i Krajowego Planu Odbudowy w najbliższych latach może trafić około 11 mld zł na rozwiązania i projekty technologiczne w zakresie związanym z szeroko pojętą edukacją cyfrową. Tę pulę uzupełnią jeszcze środki przeznaczone na rozwój innowacyjnych rozwiązań R&D w samych firmach MŚP z branży edtech.

W Priorytecie I: „Umiejętności” w Działaniu „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” odbędą się konkursy w czterech obszarach:

  1. Kształcenie na potrzeby branż kluczowych
  2. Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę
  3. Kształcenie na potrzeby gospodarki
  4. Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych

Konieczny będzie rozwój kompetencji i umiejętności studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej i naukowej, zarówno zawodowych, jak i uniwersalnych, w szczególności w tych obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Duże znaczenie będzie mieć także kontynuowanie działań w zakresie kreowania relacji uczelni wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz lepsze dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb rynku pracy i wyzwań rozwojowych, między innymi poprzez współpracę z pracodawcami, jak również realizację kształcenia zamawianego.

Konieczne będzie uzupełnienie i pogłębienie działań związanych z internacjonalizacją polskiego sektora szkolnictwa wyższego i nauki poprzez zwiększenie mobilności zagranicznych studentów i naukowców oraz wzmocnienie działań związanych z umiędzynarodowieniem studiów.

W Priorytecie III: „Dostępność i Usługi dla OzN” w Działaniu: „Dostępność szkolnictwa wyższego” odbędą się konkursy w dwóch obszarach:

  1. Uczelnia dostępna – kontynuacja wsparcia dla beneficjentów POWER (tzw. DOS duży)
  2. Uczelnia dostępna – ścieżka MINI/MIDI dla niedoświadczonych wnioskodawców (tzw. DOS mały)

Ważnym jest, aby szkolnictwo wyższe było dostępne dla wszystkich bez ograniczeń. Najbardziej istotne będzie zwiększanie jakości oferowanych usług edukacyjnych, w tym skoncentrowanie działań na zapewnieniu ich innowacyjności i elastyczności w dostosowywaniu do potrzeb odbiorców.

Powyższe założenia umożliwiają nam szerokie wsparcie uczelni w podejmowaniu nowych inicjatyw oraz kontynuacji działań z poprzedniej perspektywy finansowej 2014–2020. Obecnie nasza firma ma potwierdzone sześć konkursów związanych ściśle z uczelniami wyższymi, dlatego też zachęcamy do kontaktu z nami w celu rozmowy o potencjalnej współpracy.

Chcesz poznać naszą ofertę?